Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

REGULAMIN XXXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

I. CELE

 • stworzenie młodzieży możliwości konfrontacji własnej twórczości literackiej i jej oceny przez krytyków, poetów i wydawców,

 • stworzenie warunków do rozwijania własnych uzdolnień poetyckich i prozatorskich,

 • zapewnienie publikacji najwartościowszych utworów młodych twórców.

 

II. ORGANIZATORZY

 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu,

 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - oddział w Poznaniu,

 • oraz współpraca z Delegaturami Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Uczestnik zgłasza do konkursu (do wyboru):

 • 1-5 utworów poetyckich,

 • 1 -2 utwory prozatorskie (do 3000 znaków).

Zgłoszone teksty – wcześniej niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów – powinny wpłynąć w 4 zestawach (dla 4 jurorów). Każdy zestaw należy oznaczyć godłem i do kompletu dołączyć 1 zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia /wzór w załączeniu/. Pojedyncze egzemplarze nie będą oceniane.

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Uczestnikami finału wojewódzkiego mogą zostać wyłącznie laureaci konkursu rejonowego. Teksty nadsyłane bezpośrednio do komisji finałowej, z pominięciem rejonu, nie będą oceniane.

 • Rejonami są Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

 • Delegatury wyznaczają placówkę do przeprowadzenia eliminacji rejonowych.

 1. Wyznaczone placówki rejonowe przesyłają do finału wojewódzkiego protokół oraz najciekawsze teksty wybranych 20 uczestników (17 w kategorii poezji i 3 w kategorii prozy) do 27 grudnia 2012 roku na adres bezpośredniego organizatora – MDK nr 2 w Poznaniu.

 2. Jury wojewódzkie kwalifikuje teksty do tomiku laureatów oraz przyznaje łącznie 15 nagród i wyróżnień rzeczowych w dwóch kategoriach: poezja i proza. O podziale nagród każdorazowo decyduje komisja.

 3. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostają zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 15 marca 2013 roku w MDK nr 2 w Poznaniu.

 4. Podczas uroczystości finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro.

Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro

 • uczestnicy turnieju prezentują jeden tekst poetycki, nigdzie wcześniej niepublikowany i niezgłaszany do innych konkursów,

 • spośród tych prezentacji jury wybierze jeden tekst, który zostanie nagrodzony,

 • jury ma prawo nie przyznać tej nagrody.

 1. Organizatorzy zapewniają publikację nagrodzonych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania ich do działań pokonkursowych.

 

 

 

 

Zakwalifikowane /przez komisje rejonowe/ do finału teksty 20 uczestników (17 w kategorii poezji i 3 w kategorii prozy) należy przesłać do 27 grudnia 2012 r. na adres:

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań

z dopiskiem na kopercie: ZIELONE PIÓRA

 

Obowiązujące terminy:

1. Eliminacje:

w rejonach: Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań – w terminie do 15 grudnia 2012 r., zgłoszenia (z dopiskiem na kopercie ZIELONE PIÓRA) pod następującymi adresami:

Kalisz:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu ul. Kordeckiego 19 62-800 KALISZ, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Zbigniew Taranek;

Konin

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Koninie

ul. św. Maksymiliana Kolbe 3, 62-510 KONIN,

osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Dorota Rogalska-Kaczor;

Leszno:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, ul. Pl. Kościuszki 4, 64-100 LESZNO, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Tadeusz Ilmer

Piła

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile, Al. Niepodległości 33, 64-920 PIŁA,

osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Małgorzata Banaczkowska

Poznań

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 POZNAŃ,

osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie eliminacji – Urszula Nowak.

 

2. Finał:

obowiązujący termin nadsyłania utworów (wraz z protokołem rejonowej komisji konkursowej) pod adresem MDK nr 2 w Poznaniu – 27 grudnia 2012 r.

Opiekun konkursu - Urszula Nowak

Uwaga!

Ocenie nie będą podlegać utwory z błędami ortograficznymi oraz zgłoszenia niespełniające wymagań regulaminu.

Wzór karty zgłoszenia (wypełniamy 2 strony)

Format: A6(148x105), układ poziomy - tylko 1 egz. w 1 kopercie opatrzonej godłem

str.1

Anna Kowalska – godło: Sowa

kl. 1c Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szk. Odzieżowych

ul. Poznańska 2, 61-647 Poznań tel. (61)8542674

Adres domowy: ul. Leśna 4, 61-643 Suchy Las tel. (61)8123432, kom. 602 280790

email: annak@wp.pl

nauczyciel/opiekun: mgr Irena Pawlak tel.: email:

str. 2 (na odwrocie)

Oświadczam, że utwory nadesłane na KONKURS LITERACKI ZIELONE PIÓRA organizowany w Młodzieżowym Dom Kultury nr 2 w Poznaniu mojego autorstwa. Nie były one wcześniej publikowane i zgłaszane do innych konkursów.

W przypadku ujawnienia oraz udowodnienia przez organizatora plagiatu, jestem świadomy/a możliwości mojej dyskwalifikacji z konkursu oraz konsekwencji prawnych wynikający z przestrzegania praw autorskich.

 

..................................................... ................................................................................

miejscowość, data czytelny podpis uczestnika konkursu