Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

HISTORIA SZKOŁY

 

Historia i  Tradycje  Szkoły

1895założenie niemieckiej szkoły dla chłopców /Hohere Knabenschule/.

Szkoła ta stanowiła zalążek wolsztyńskiego gimnazjum. Młodzież polska stanowiła w niej około 21% uczniów.

31 sierpnia 1919 -objęcie kierownictwa nad szkołą przez Polaka Stanisława Sutkowskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Od tego momentu szkoła zaczyna stopniowo funkcjonować jako polskie gimnazjum.

1920 r. – przejecie  kierownictwa nad szkołą przez Leona Hasińskiego. Pod jego  zarządem powstają pierwsze pracownie przedmiotowe /biologiczna, chemiczna i fizyczna/.ąą

1931 - Dyrektorem Adolf Paczosa, Dzięki jego staraniom znacznie powiększyła swój księgozbiór szkolna   biblioteka i rozwinęła się działalność szkoły w środowisku.

1933 – Józef Dutkowski ostatnim, przedwojennym dyrektorem.   Jego wysiłkiem  i staraniem szkoła stanęła w rzędzie przodujących szkół średnich Poznańskiego Okręgu Szkolnego. Na mocy reformy „jędrzejowiczowskiej”, dotychczasowe Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne, zostało przekształcone na Państwowe Liceum i Gimnazjum, posiadające dwa wydziały: matematyczno – fizyczny oraz humanistyczny.

1 września 1934 – Otrzymanie przez Państwowe Liceum i Gimnazjum budynku przy ulicy księcia Józefa Poniatowskiego, po zlikwidowanym Seminarium Nauczycielskim. Tu placówka funkcjonuje do dziś jako Liceum Ogólnokształcące.

1920 – 1939W latach międzywojennych ukończyło szkołę 326 absolwentów.

1939 – 1945 – Przejęcie szkoły w okresie okupacji przez władze niemieckie. W maju 1940 r. urządzono tu niemiecki zakład kształcenia nauczycieli /Lehrerbildungsanstalt/, który istniał do stycznia 1945 r.

4 kwietnia 1945 –inauguracja pierwszego po wyzwoleniu roku szkolnego. Szkoła nosiła wówczas nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum w Wolsztynie. Funkcję pierwszego powojennego dyrektora sprawował ponownie Józef Dutkowski. Rok szkolny trwał            do 31 lipca 1945 r., a liczba uczniów wynosiła 260 osób.

1 września 1948 –zmiana systemowa szkoły – zorganizowanie 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. System ten obowiązywał do roku 1963.

1950 – Zakończenie pracy na stanowisku dyrektora przez Józefa Dutkowskiego. Po nim funkcje dyrektorów szkoły do roku 1953 sprawowali kolejno: A. Zwolińska, T. Marcinkiewicz,  A. Gerle, W. Hajduk.

1953 – Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Leona Wachowiaka. Kierował szkołą nieprzerwanie do 1970 r. Pod jego kierownictwem szkoła przeżywa swój renesans. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadało Liceum miano szkoły wiodącej. Od tej pory szkoła była odwiedzana przez liczne delegacje polskie i zagraniczne.

14-15 czerwca 1958 –Organizacja I Zjazdu Absolwentów. Powstanie Koła Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

12-13 czerwca 1965Nadanie liceum imienia Marii Skłodowskiej – Curie na wniosek prezydium Koła z okazji II Zjazdu Koła Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

12 czerwca 1965 - Wręczenie ufundowanego przez absolwentów sztandaru na ręce dyrektora Leona Wachowiaka. Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli: Maria Przymuszała i Franciszek Zielewicz.

1970 – Powierzenie funkcji dyrektora liceum przez władze oświatowe Włodzimierzowi Knollowi. Sprawował ją nieprzerwanie do 1985 roku. Pod jego kierownictwem doszło do dalszego rozwoju placówki. Internat został przeniesiony na ul. 5 Stycznia, a drugie piętro budynku szkoły zostało zaadaptowane dla potrzeb dydaktycznych. Urządzono bibliotekę z czytelnią, a także świetlicę. Nastąpiła też modernizacja budynku.

14-15 czerwca 1975 – Obchody 50-lecia pierwszej matury organizowanej w 1925 r. w ramach  III Zjazdu absolwentów.

1975 – Przeniesienie Internatu szkoły do budynku na ulicę 5-go Stycznia

1976Powstanie  Zespołu Szkół  Ogólnokształcących. W jego w skład  weszło nasze Liceum.

i istniejące liceum wieczorowe.

1978 – Otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Szkoły.

1979Ustalenie tradycji wręczania absolwentom reprezentującym liceum na olimpiadach przedmiotowych i uzyskującym tytuły finalistów i laureatów szczebla centralnego.

Medalu Patronki Szkoły.

1980 – IV Zjazd Wychowanków i Wychowawców Liceum.

1 września 1985 – objęcie stanowiska dyrektora przez Feliksa  Matuka. Sprawował ją nieprzerwanie do 2007 roku. Rozpoczęcie  modernizacji pomieszczeń szkolnych /uruchomienie łaźni i sauny, klubu młodzieżowy, siłowni/.

1985 - V  Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum.

1987 r. - Rozpoczęcie remontu elewacji w 1989 r. i przebudowa placu apelowego i boiska. Wyremontowanie dachu i rynien na budynku szkoły. Powstają nowe klasopracownie /chemiczna, gabinet do nauki prawa jazdy, gabinety językowe i wiele innych/.

1988-92Otwarcie dwóch  pracowni komputerowych.

1988 – Budowanie szkolnego regulaminu w połączeniu ze zmodyfikowanym kodeksem ucznia.

1993 r.  - Otwarcie małej sali gimnastyczna. Funkcjonuje do 2007 roku.

1992 – Nawiązanie współpracy ze szkołami w Holandii, Niemczech i Francji.

1990 – VI Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum.

1995 –VII Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum. Duża liczba uczestników Zjazdu potwierdza silne związki koleżeńskie i ciągle żywą pamięć o szkole wśród Absolwentów różnych roczników.

2000 – Uzyskanie przez Licealny Zespół Teatralny III nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

2001 - Zdobycie Nagrody Głównej „OFFEUSZA” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta w Poznaniu przez Nieformalną Grupę Teatralną   z Wolsztyńskiego Liceum .

2002 -  Reorganizacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Utworzenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Powstanie  Liceum Profilowanego o specjalności socjalnej. Organizacja pierwszej „nowej” matury w liceum w Wolsztynie.

2003 - Przeniesienie Biblioteki szkolnej do nowych pomieszczeń w piwnicy budynku szkolnego.

8 stycznia 2004  - Uzyskanie przez ZSOiP w Wolsztynie 6 miejsca w Wielkopolsce i 136 w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkól Ponadgimnazjalnych

2004 – Powołanie Liceum Uzupełniającego.

2004 - Nadanie Bibliotece imienia dyrektora Józefa Dutkowskiego. Utworzenie galerii wybitnych absolwentów w bibliotece.

24 września 2005 – IX Zjazd Wychowanków i Wychowawców naszego Liceum.

2007 –Przejęcie obowiązków kierowania ZSOiP w Wolsztynie przez - Katarzynę Lulkiewicz. Pierwsza kobieta na stanowisku dyrektora naczelnego w historii Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie.

01 września 2007 - Organizacja pierwszego naboru w Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych  na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

29 lutego 2008 – powołanie Fundacji Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie

01 września 2008 - Powstanie klasy artystycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

2008 – Wyremontowanie stołówki szkolnej

01  września 2009  - Powstanie klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

Grudzień 2009 – Otwarcie boiska typu „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

Maj – czerwiec 2010 – ufundowanie przez absolwentów i przyjaciół liceum repliki sztandaru szkoły. Remont izby pamięci, wykonanie przez uczniów serii malowideł na szkle o Wolsztynie pod kierunkiem Małgorzaty Piątek - Grabczyńskiej.

 

01 września 2010  - Powstanie innowacyjnej klasy bezpieczeństwo publiczne w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie

 

30 września 2010 – Jubileuszowy X Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie

 

01 września 2011  - Powstanie w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie innowacyjnych kierunków nauczania: politechnicznego i dziennikarskiego. Podpisanie umowy o współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu.

 Listopad 2011 - uroczyste obchody Roku Marii Skłodowskiej - Curie w Liceum. Odsłonięcie galerii dyrektorów, posadzenie na dziedzińcu szkolnym ulubionego drzewa Skłodowskiej - miłorzębu.

 Styczeń 2012 – wprowadzenie dziennika elektronicznego jako systemu kontroli oceniania i frekwencji dla rodziców i nauczycieli

 Czerwiec 2012 – uzyskanie po raz pierwszy w historii szkoły tytułu II najbardziej usportowionej szkoły w Województwie Wielkopolskim – Licealiada 2012

 Rok szkolny 2012/2013Wprowadzenie możliwości nauki języka hiszpańskiego jako obowiązkowego w liceum i powstanie innowacyjnego kierunku: promocja zdrowia.

Rok szkolny 2013/2014 - dziennik elektroniczny jako jedyny obowiązujący w szkole, powstanie szkolnej telewizji "Studio 53".

30 września 2013r. - uroczyste obchody 160-rocznicy śmierci wielkiego Wolsztynianina, matematyka, filozofa, fizyka Józefa Marii Hoene- Wrońskiego-. Organizacja  konferencji  naukowej i odsłonięcie K-dronu przed budynkiem szkoły. 

31 października 2013r. - inauguracja obchodów 100-lecia budynklu szkoły i posadzenie tulipanowca  - drzewa symbolizującego rangę, prestiż, radość i inwencję przed budynkiem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - .