Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Konkurs Języka Niemieckiego

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego

dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Okręgu Wolsztyńskiego

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów okręgu Wolsztyńskiego.

I.ZAGADNIENIA OGÓLNE:

Nauczyciele języka niemieckiego Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie organizują konkurs skierowany do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Okręgu Wolsztyńskiego.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który chciałby dokonać samooceny własnych możliwości i jest szczególnie zainteresowany językiem niemieckim.

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002 r.Nr 13, poz.125).

 

 1. Konkurs przebiega dwuetapowo: etap szkolny  w szkołach macierzystych i etap międzyszkolny w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie
 2. Informacje o konkursie: regulamin i wyniki będą publikowane na stronie internetowej http://liceumwolsztyn.pl/

 

II. ORGANIZATORZY:

Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Poniatowskiego 7, 64-200 Wolsztyn

Partnerzy: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Nauczyciele

Partnerzy/Sponsorzy: Goethe Institut, Wydawnictwa: LektorKlett, Nowa Era, Pearson

III. CELE KONKURSU:

 

 1. Rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych uczniów
 2. Motywowanie uczniów do samodzielnego zgłębiania wiedzy
 3. Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji w zjednoczonej Europie
 4. Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych
 5. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji
 6. Zachęcanie uczniów do poznawania kultury, geografii i historii naszych sąsiadów: państwa niemieckiego- propagowanie modelu wychowania w tolerancji
 7. Wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, wspieranie uzdolnień językowych uczniów oraz motywowanie ich  do poznawania realiów krajoznawczych krajów niemieckojęzycznych.
 8. Zacieśnianie współpracy między nauczycielami i szkołami.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

 

IV. KOMISJE KONKURSOWE:

 

 1. Szkolna Komisja Konkursowa jest powoływana przez Dyrektora Placówki, w jej skład wchodzi: dwóch nauczycieli, w tym jeden języka niemieckiego.  Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, zapewnia uczestnikom warunki do samodzielnej pracy, sprawdza i opracowuje wyniki Konkursu dla Komisji LO.
 2.  Komisja Konkursowa LO  składa się z 2 nauczycieli języka niemieckiego. Tworzą ją mgr Katarzyna Rozynek-Ekiert i dr Marek Laskowski. Komisja analizuje wyniki przekazane przez Szkolne Komisje Konkursowe i wyłania finalistów.

 

 

V. ETAPY:

1) etap szkolny: szkoły macierzyste: część pisemna: test

2) etap międzyszkolny:  LO Wolsztyn część pisemna i ustna

Etap szkolny odbywa się w szkołach macierzystych i polega  na rozwiązaniu testu zadań zamkniętych i otwartych (p/f, dobieranie słownictwa, test luk, tekst czytany/słuchany). Uczniowie będą musieli wykazać się opanowaniem sprawności czytania ze zrozumieniem, znajomością słownictwa i zagadnień gramatycznych określonych w podstawach programowych.

Szkolne komisje sprawdzą test i przesyłają najpóźniej do 1 marca 2014 r. do LO w Wolsztynie  wraz z:

-  protokołem (uczestnicy, wyniki punktowe uszeregowane malejąco, informacja o przebiegu etapu szkolnego),

- zgodami opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych swoich podopiecznych - uczniów uczestniczących w Konkursie.

Etap międzyszkolny finał odbędzie się 28 marca 2014 r.  w LO w Wolsztynie składa się z 2 części

 1. pisemnej, która polegać będzie na rozwiązaniu testu zadań otwartych i zamkniętych zgodnie z wymogami podstawy programowej. Zadania sprawdzać będzie Komisja Konkursowa LO Wolsztyn.
 2. części ustnej, która polega na wypowiedzi monologowej i dialogowej zgodnie z podstawą programową.

 

Najpóźniej do 1 marca prosimy również o zgłoszenia szkół do udziału w konkursie drogą mailową na adres komisji LO mlaskowski@pro.onet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, imiona i nazwiska uczestników konkursu z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja.

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Po części ustnej i podsumowaniu punktów komisja LO ogłasza wyniki i nagradza uczniów od 1 do 3 miejsca.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołania od decyzji Komisji LO  rozpatruje specjalna komisja powołana przez Dyrektora LO.

Odwołania należy wnosić na piśmie, nie później niż w trzecim dniu od ogłoszenia wyników.

Odwołanie wnosi rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

VIII. ZAGADNIENIA:

LEKSYKALNE: szkoła, rodzina, życie codzienne, mieszkanie, czas wolny, wypoczynek, podróżowanie, tradycje i zwyczaje świąteczne, komunikacja, zdrowie, elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

GRAMATYKA: czasownik: regularne, nieregularne, czasowniki modalne , zwrotne, rozdzielnie i nierozdzielnie złożone,  czasy, tryb rozkazujący, zaimek: osobowy, dzierżawczy,  odmiana rzeczowników, zaimków, przymiotników i przysłówków, pytające, przeczenie: nicht, kein, stopniowanie przymiotnika,

 

IX. PROPONOWANA LITERATURA:

podręczniki i zeszyty ćwiczeń zatwierdzone przez MEN do użytku szkolnego

X. ZAKRESY:

Obejmują wiedzę i umiejętności określone w Podstawie Programowej

XI. INFORMACJE:

STRONA INTERNETOWA : http://liceumwolsztyn.pl/

E-mail: mlaskowski@pro.onet.pl

Adres i telefon Wolsztyn:  ul. Poniatowskiego 7, 64-200 Wolsztyn, tel/fax: 683843405/683843404