Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

WIZJA SZKOŁY

  1. Harmonijne wspieranie rozwoju ucznia.
  2. Przygotowanie do samodzielnego życia w rodzinie i do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych.
  3. Wychowanie w poszanowaniu tradycji narodowych i lokalnych.
  4. Wielokierunkowe kształcenie przygotowujące do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.
  5. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

 MISJA SZKOŁY

 

Misją szkoły jest przygotowanie uczniów do przyszłego życia w następujących sferach rozwoju:

  1. intelektualnej i psychofizycznej: uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rzeczywistości społeczno-kulturalnej; uczeń, w sposób świadomy, korzysta z dorobku współczesnej nauki i techniki; dba o prawidłowy rozwój fizyczny;
  2. społecznej: uczeń aktywnie i swobodnie porusza się we współczesnym świecie; mając poczucie własnej wartości, świadomie korzysta ze swoich praw obywatelskich; jest uwrażliwiony na przejawy nietolerancji i niesprawiedliwości; przeciwdziała negatywnym zjawiskom społecznym; potrafi dokonywać trafnych wyborów życiowych;
  3. kulturowej:  uczeń uczestniczy w różnych formach kultury; nie tracąc więzi z tradycją narodową i lokalną jest świadomym swej roli Europejczykiem; jest przygotowany do wrażliwego odbioru różnorodnych dzieł kultury.