Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Deklaracje maturalne do 7 lutego 2020r.

 Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego  2020 składa pisemną deklarację przystąpienia do  egzaminu   do 7 lutego 2020r.  Deklarcje można składać w skretariacie szkoły od godz 7.30 do godz. 15.30.   W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej do 7 lutego 2020r.  deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Odpłatność za egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że  egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego     lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku     lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

   Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2020 r.

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2020 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 

Więcej informacji na stronie https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm