Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Praca w Policji

Po ukończeniu edukacji w szkole średniej można już starać się o przyjęcie do służby w Policji. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w
Komendant Główny Policji ustalił następujące terminy przyjęć do służby w Policji w 2019 roku:
7 marca 2019 r.       21 maja 2019 r.     
16 lipca 2019 r.
12 września 2019 r.
      7 listopada 2019 r.      30 grudnia 2019 r.

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji mogą składać dokumenty (wyłącznie osobiście):

w Zespole Doboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

w poniedziałki w godz. 8.00 do 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00

lub

w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji
na terenie woj. wielkopolskiego

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500

 

Kryteria przyjęć do służby w Policji

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr. 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) "Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosowanie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych".

 

Podsumowując powyższe, kandydat do służby powinien posiadać:

- obywatelstwo polskie,

- nieposzlakowaną opinię,

- co najmniej średnie wykształcenie,

- zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,

 

ponadto:

- korzystać w pełni z praw publicznych,

- być niekaranym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

 

Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
albo po przeniesieniu do rezerwy (nie dotyczy kobiet).

 

Wymagane dokumenty – rozpoczęcie postępowania

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

-  podanie o przyjęcie do służby,

-  wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część “A” i “B”)

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu),

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały tych dokumentów kandydat przedkłada do wglądu),

- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową (przedkładana wyłącznie do wglądu),

- dowód osobisty (przedkładany wyłącznie do wglądu).

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie późniejszym, wskazanym przez przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

1 Ocena i sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów:

Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych oraz zbiorach danych prowadzonych przez organy władzy publicznej,
w szczególności w Krajowym Rejestrze karnym i Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności.

2. Etapy prowadzone w szkołach Policji:

Test wiedzy oraz test sprawności fizycznej przeprowadza jednostka szkoleniowa (jedna ze Szkół Policji: Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk lub Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), Kandydat  w ciągu jednego dnia przystępuje do obu etapów  postępowania.

 
2.1. Test wiedzy: 

Test wiedzy ma charakter rankingowy. Kandydat bez względu na uzyskaną liczbę punktów będzie kierowany na kolejny etap.

W teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego (Przykład budowy trzonu pytań testowych).

 Etap ten:

- jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań i trwa 40 minut,

- na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź,

- za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,

- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,

- może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,

2.2. Test sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód
w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min. 41 s. ( 43 punkty).

Film instruktażowy przedstawiający test sprawności fizycznej: (ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY)

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Do testu sprawności fizycznej kandydat zostanie dopuszczony po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niz 14 dni przed dniem przystapienia do testu.

 

3. Test psychologiczny:

Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej kandydat zostaje poddany testowi psychologicznemu, przeprowadzanemu w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
Test psychologiczny ma na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby. Przeprowadzany jest przez osoby posiadające uprawnienia
do wykonywania zawodu psychologa oraz przeszkolone w zakresie stosowania tego testu. Składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z kandydatem
oraz podsumowania wyników badania i rozmowy.

 

Test ten obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie:

- predyspozycji intelektualnych

- zachowań społecznych,

- stabilności,

- postawy w pracy.

4. Rozmowa kwalifikacyjna:

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, który polega na postawieniu kandydata
w sytuacji konieczności udzielania odpowiedzi na pytania, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

- umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami – w zakresie od 4 do
16 punktów,

- motywacja do podjęcia służby w Policji – w zakresie od 5 do 20 punktów,

- społeczna postawa wobec ludzi – w zakresie od 4 do 16 punktów,

- umiejętność autoprezentacji – w zakresie od 2 do 8 punktów.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego składający się z dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz policjanta służby prewencyjnej.

5. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji – Komisja Lekarska:

Pozytywny wynik wywiadu zorganizowanego daje podstawę do skierowania kandydata
na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.

UWAGA !

Na etap ten kierowani są kandydaci, którzy w toku przeprowadzonych punktowanych etapów postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów (wraz z punktami przyznanymi z tytułu wykształcenia oraz posiadanych umiejętności) z uwzględnieniem liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w danym terminie.

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim. Pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej warunkuje umieszczenie kandydata spełniającego warunki przyjęcia do służby w Policji na tzw. liście kandydatów.

 

6. Postępowanie sprawdzające

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego w zakresie obejmujacym zwykłe postepowanie sprawdzające, rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Policjant bowiem w toku realizowanych czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do informacji niejawnych i prawo takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi procedurami. Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych.

 

Punktowanie preferencji:

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje:

1. w zakresie wykształcenia:

-  wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 punkty.

-   wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) -  4 punkty,

-   wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) - 6 punktów,

-  wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym
do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub   bezpieczeństwo wewnętrzne) -  8 punktów,

 

W przypadku posiadania przez kandydata do służby wykształcenia w kilku preferowanych kierunkach, punkty przyznaje się tylko raz.

 

2.  z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

-   posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 punkty,

- posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,

- posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty,

-   posiadanie prawa jazdy kategorii „ A” lub „C” – 2 punkty.

  

W przypadku posiadania przez kandydata do służby kilku preferowanych umiejętności, punkty przyznaje się tylko raz w ramach danej kategorii.