Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Regulamin konkursu języka angielskiego.

Regulamin Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych (11.02.2019)

 

 

 

I.                   ZAGADNIENIA OGÓLNE:

 

Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej klas trzecich i 8 klas szkoły podstawowej pragnącej sprawdzić swoje umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem oraz posługiwania się strukturami leksykalno-gramatycznymi.

 

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 

z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002 r.Nr 13, poz.125).

 

Konkurs przebiega dwuetapowo: etap szkolny  w szkołach macierzystych i etap międzyszkolny w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

Informacje o konkursie: regulamin i wyniki będą publikowane na stronie internetowej http://liceumwolsztyn.pl/

 

II.                ORGANIZATORZY:

 

Organizatorzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie

 ul. Poniatowskiego7,  64-200 Wolsztyn

 

Partnerzy: Dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele.

 

III.              CELE KONKURSU:

 

Motywowanie uczniów do samodzielnego zgłębiania wiedzy.

Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji.

Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych.

Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.

Zachęcanie uczniów do poznawania kultury, geografii i historii  krajów anglojęzycznych, propagowanie modelu wychowania w tolerancji.

Wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, wspieranie uzdolnień językowych uczniów oraz motywowanie ich  do poznawania realiów krajoznawczych krajów anglojęzycznych.

Zacieśnianie współpracy między nauczycielami i szkołami.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

 

IV.             KOMISJE KONKURSOWE:

Szkolna Komisja Konkursowa jest powoływana przez Dyrektora Placówki, w jej skład wchodzi  dwóch nauczycieli, w tym jeden języka angielskiego. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu, zapewnia uczestnikom warunki do samodzielnej pracy, sprawdza i opracowuje wyniki konkursu dla Komisji Konkursowej LO.

Komisja Konkursowa LO  składa się   nauczycieli języka angielskiego  z ZSO.

V.               Etapy konkursu.

1) etap szkolny: szkoły macierzyste;

2) etap międzyszkolny:  LO Wolsztyn: część pisemna – test leksykalno-gramatyczny oraz rozumienie tekstu pisanego.

Etap szkolny odbywa się w szkołach macierzystych .

Etap szkolny odbywa się w szkołach macierzystych i polega  na wyeliminowaniu dwóch najlepszych ucznów z języka angielskiego.

Szkoły delegują dwóch uczniów reprezentujących szkołę do udziału w drugim etapie konkursu.

Do dnia 10.03.2020r. nauczyciele zgłaszają szkołę do udziału w  konkursie wypełniając formularz zgłoszenia oraz przesyłając go  drogą mailową do ZSO.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu;
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej;
  • imiona i nazwiska uczniów którzy biorą udział w konkursie;
  • zgoda rodziców.

Konkurs odbędzie się w dniu 17.03.2020r. w budynku ZSO pod adresem:

                    Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Wolsztynie

                                        ul. Poniatowskiego 7

                                        64-200 Wolsztyn

                                        tel/fax 68 384-34-05, 384-34-04

                            adres mailowy: liceum@wolsztyn.com.pl

Uczestnicy konkursu  wraz z opiekunami zgłaszają się w dniu 19.03.2020r. w ZSO w Wolsztynie o godz.9-9:30.

Rozpoczęcie konkursu  - o godz.9:45

Uczniowie piszą test składający się z dwóch elementów:

                rozumienie tekstu pisanego

                zadania leksykalno-gramatyczne (test wielokrotnego wyboru)

                (na pisanie całego testu przeznacza się 60 min.)

Zadania sprawdzać będzie Komisja Konkursowa LO Wolsztyn.

 

 

 

VI.              OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczanie dyplomów i nagród  za pierwsze 3 miejsca–  około 12.15-12.30